Contemporary Chinese Artists 中國當代書畫家 Back to Previous Page

In the order of the number of strokes in Chinese writing (以筆劃序)

Please click at each picture to get more information

在各圖上按滑鼠左鍵進入各收藏品的內容

丁衍庸Ding Yan-yong

王濟遠 Wang Ji-yuan  王震 Wang Zhen

王雪濤 Wang Xuetao

 

甘小文 Gum Siu-man

伍彝生 Wu Yi-sheng 任預 Ren Yu 呂媞Lu Di

 

 

吳大徵 Wu Da-cheng 吳石仙 Wu Shi-xian 吳昌碩 Wu Chang-shuo

吳青霞 Wu Qing-xia 吳作人Wu Zuoren

何香凝 He Xiang-ning 何鏡涵 He Jinghan

李柱石 Li Zhu-shi 李曼石 Lee Man-shek 李苦禪 Li Ku-chan

 

李寶祥 Li Po Bao-xiang 李叔同Li Shu-Tong

辛鵬九 Xin Peng-jiu 何道根 He Dao-gen

呂化松 Lu Hua-song 呂蒙 Meng Lu

汪兆銓 Wang Zhao-quan 汪瑔豪 Wang Quan Hao 汪亞塵 Wang Yachen

岑文濤 Cen Wentao 程觀儉 Cheng Guanjian

林 翼中 Lin Yi-zhong 邱福龍 Khoo Fuk Lung 周公理 Zhou Gong-li 易越石 Yi Yueshi

房介复Fang Jiefu

胡仿石 Hu Fang-shi 胡昌碩 Hu Chang-shuo 香瀚屏Xiang Han-ping

高崙 (劍父) Gao Lun (Jian-fu) 高奇峰 Gao Qi-feng

徐悲鴻 Xu Bei-hong 徐燕蓀 Xu Yansun 區建公 Ou Jiangong

陳半丁Chen Ban-ding 徐昌酩 Xu Changming 陳炯文Chen Jiong-wen

黃幻吾Huang Huanwu 黃潮寬 Huang Chaokuan 黃冑Huang Zhou

黃君實Wong Kwan S.

郭文正 Guo Wen-zheng 郭味蕖Kuo Wei-kui 梁寒操 Liang Han-cao 容祖椿Rong Zu-chun

喬木 Qiao Mu 董壽平 Dong Shou-ping 葉豐 Feng Yip

張書旂 Zhang Shu-qi 張韶石Zhang Shao-shi 張大千Zhang Dai-qian

 

程十髮 Cheng Shi-fa

溫其球 Wen Qi-qiu 溫永琛 Wen Yong-chen 馮潤芝 Fen Run-zhi

 

廖石梁 Liao Shi-liang 趙叔儒 Zhao Shu-ru

趙少昂 Zhao Shao-ang 鮑少游 Bao Shao-you 

 

傅抱石 Fu Bao-shi 溥心畬Pu Ru

 

齊白石Qi Bai-shi

潘天壽 Pan Tienshou

蕭厔泉Xiao Zhi-quan

黎雄才Li Xiong-cai 潘佛涵 Pan Fo-han

魯琪光 Lu Qi-guang 劉文西 Liu Wenxi

諸樂三 Zhu Yue-san 謝稚柳 Xie Zhi-liu

盧子樞 Lu Zishu 錢君匋Qian Juntao 豐子愷Feng Zi-Kai

關良Guan Liang

顧青瑤 Gu Qing-yao

Click Here To See Other Paintings 回到書畫主頁

Back to Home 回到主頁