Old Chinese Artists 中國古代書畫家 Back to Previous Page

In the order of the number of strokes in Chinese writing (以筆劃序)

Please click at each picture to get more information

在各圖上按滑鼠左鍵進入各收藏品的內容

八大山人 Ba Da Shan-ren 上睿 Shang Rui

王翬 Wang Hui 王禮 Wang Li

 

仇英 Chiu Ying

 

文嘉 Wen Jia 文伯仁Wen Boren 包楝Bao Dong

米芾 Mi Fei 朱長文 Zhu Chang-wen 方從義 Fang Cong-yi 鄭元祐 Zheng Yuan-you

 

伊秉綬Yi Bing-sbou 吳偉Wu Wei 岳飛 Yue Fei 金廷標 Jin Ting-biao

任頤 (伯年) Ren Yi (Bonian) 朱偁 Zhu Menglu

何翀 He Chong 勗吾 Wu Xu (待考)

禹之鼎 Yu Zhi-ding 金農 Gin Nong 林則徐 Lin Ze-xu

馬驎 Ma Lin

原濟(石濤) Yuan Ji (Shi Tao)

華喦Hua Yan 唐寅 Tang Yin 徐渭 Xu Wei

徐S(?)晉 Xu Hao-jin 莘耕 Xin Geng

張翀Zhang Zhong 張熊 Zhang Xiong

陳淳Chen Chun

 

陳祟光 Chen Chongguang

陸潤庠 Lu Run Xiang 惲壽平 Yun Shou-ping 惲冰 Yun Bing

 

黃公望 Huang Kung-wang

黃慎Huang Shen 黃易 Huang Yi

 

程正揆 Cheng Zhengkui

董其昌 Dong Qichang

秉貞 Jiao Bing Zhen

蔣蓮 Jiang Lian 蔣廷錫 Jiang Ting-xi

蔣芳Jiang Fang

趙之謙 Zhao Zhi-qian

黎簡 Li Jian 劉墉 Liu Yong

藍瑛 Lan Ying 羅聘Luo Ping

鄭燮(板橋) Zheng Xie

蘇六朋 Su Liu-peng

顧洛 Gu Luo Sung Dynasty 摩利支天Marishiten

Unidentified (無考品)----To Be Researched

Click Here To See Other Paintings 回到書畫主頁

Back to Home 回到主頁