Painting of “Pavilions in the Deep Mountains”

by Ming Dynasty Master Chiu Ying (1549-1552)

明代大畫家仇英 (1549-1552)仙山樓閣

 

Chiu Ying (or Chou Ying) (1494-1552)

Shih-fu by style name and Shih-chou by sobriquet was a native of Tai -tsang, Kiangsu province. His talent to paint was recognized at an early age by Chou Chen. He mastered the exquisite flavor of old Sung and Yuan dynasty painting and became a celebrated Ming dynasty painter of court ladies. He also created his own style in landscape painting by reverting to Sung and Yuan works as well as studying from Chou Chen and Tang Yin, and mastered the secrets of miniature painting that depicted “inch-high people and pea-sized horses. 

“Pavilions in the Deep Mountains” is a popular painting style in Chinese painting through which the painter could express his dream land.

仇英 (1549-1552)

江蘇太倉人,大約生於明弘治十五年(1502) 前後,卒於嘉靖三十一年(1552)字實父,號十洲,太倉(今屬江蘇)人,居蘇州(今屬江蘇)。漆工出身。學畫為文徵明所賞,遂知名于時。擅畫人物,尤精仕女,以細膩工麗見稱。亦擅青綠山水,妍雅溫潤。與沈周、文徵明、唐寅並稱“吳門四家”。有《玉洞仙源圖》等存世。

 在明代吳門四大家中,其他三位沈周、唐寅、文徵明都出身於文人,只有仇英出身於民間工匠,張潮的「虞祠新志」說:「其初為漆工,兼為人彩繪棟宇。」看來是民間替人彩繪建築裝飾的工匠。因此,他並沒有受過文人詩畫的訓練,他的畫中幾乎不題詩,書法也不好,傳說他的畫上的簽名常找別人代簽。當然,如果跳開文人畫的標準,仇英的工整纖麗的技巧是值得重視的,他也代表了明代在文人畫長期壟斷的審美主流之外,一種來自民間工藝的美術的重新被重視。

  仇英作品中以極細密工整的方法繪製樓閣等建築物,事實上是唐宋宮廷原有的傳統,仇英到蘇州後,受周臣的賞識,又結識文徵明等文人畫家,作品受到文人畫淡雅意境的影響,但是他仍然保有民間工藝非常精緻的特色。在絹本上以青綠色畫仙山樓閣,在傳統的工筆重彩山水中又加入了文人淡雅秀麗的氣質,成為明代文人畫和院體繪畫結合的一種特殊風格。仇英常常在畫面一角簽款「仇英實父製」,還保有民間匠人製作作品的意義,很不同於文人畫的表現。

 

# 仙山樓閣(仙山樓閣)

仙山樓閣【漢語大詞典】指仙人所居住的仙境。多用於形容奇異不凡或美妙空幻的境界或景象等。自威(齊威王)、宣(齊宣王)、燕昭使人入海求蓬萊、方丈、瀛洲。此三神山者,其傅在勃海中……蓋嘗有至者,諸僊人及不死之藥皆在焉。其物禽獸盡白,而黃金銀為宮闕。未至,望之如雲;及到,三神山反居水下。臨之,風輒引去,終莫能至雲。  《史記•封禪書》

忽聞海上有仙山,山在虛無縹緲間。樓閣玲瓏五雲起,其中綽約多仙子。  唐 白居易《長恨歌》後因稱仙人所居住的仙境為“仙山樓閣。”多用於形容奇異不凡或美妙空幻的境界或景象等。

仙山樓閣尋常事,兜率甘遲十劫生。  清 龔自珍《己亥雜詩》之二六八

而詩之精深華妙,異境日闢,如遊海島,仙山樓閣,瑤花縞鶴,無非珍奇矣。  康有為《人境廬詩草序》

回望戲臺在燈火光中,卻又如初來未到時候一般,又漂渺得象一座仙山樓閣,滿被紅霞罩著了。  魯迅《呐喊•社戲》亦作“仙山瓊閣”瓊,美玉。

借問君去何方?雀兒答道:有仙山瓊閣。  毛澤東《念奴嬌•鳥兒問答》詞

 

Back to Previous Page

Click Here to See Other Paintings

Click Here to Go Back to Homepage