What's New 更新簡介

Please click at each picture to get more information

在各圖上按滑鼠左鍵進入各收藏品的內容

Major additions since June 2003, 公元 2003年六月至2004年十月主要更新

1. Updated webpages for the following Qing Dynasty Calligraphy

 

謝鳳岐Xie Fengqi 方國奇 Fang Guoqi 徐應鑾 Xu Yingluan

魯琪光 Lu Qi-guang 王履咸 Wang Luxian

汪瑔豪Wang Xinhao吳淦Wu Gan 梁維森 Liang Weisen

黃槐森, 曹秉哲,謝增, 曹秉睿, 何金壽, 吳鎮Huang Huaisen, Cao Bengzhe, Xie Zeng, Cao Bengruei, He Jinshou, Wu zhen

 

黎榮翰, 秦鍾簡, 崔舜球, 陳景鎏 Qing Calligraphers 蔣芳Jiang Fang

陳官蘭, 馮譽驥, 梁國瑚, 石衡 Chen Guanlan, Feng Yuji, Liang Guohu, Shi Heng

Various Qing Calligraphers

 

2. Added the following

陳祟光 Chen Chongguang

岑文濤 Cen Wentao 易越石 Yi Yueshi

程觀儉 Cheng Guanjian 馮潤芝 Fen Run-zhi 吉嗣拜山 Haizan Yoshitsugu 徐燕蓀 Xu Yansun

3. Updated the following webpages

黃冑Huang Zhou 伊秉綬Yi Bingsbou 黃潮寬 Huang Chaokuan

溥心畬P'u Ru 房介Fang Jiefu 雪堂 Setsudo 趙叔儒 Zhao Shu-ru

呂化松 Lu Hua-song 容祖椿Rong Zu-chun 周二 Sekeitai

李寶祥 Li Po Bao-xiang 黃幻吾Huang Wanwu 溥儒(溥心畬)P'u Ru

區建公 Ou Jiangong Sung Dynasty

4. New Seal

5. Updated Seals Webpages

 

6. Added Hong Kong Regal Coinage Detailed Webpages

 

April 2002 - June 2003 Updates, 2002年四月 至 2003 年六月更新

May 2001 - March 2002 Update, 2001年五月 至 2002 年三月更新

January-April 2001 Update, 2001年一月至四月更新

August-December 2000 Update, 2000年八月至十二月更新

July 2000 Update, 2000年七月更新

June 2000 Update, 2000年六月更新

Back to Home